Koje se poreze plaća na stjecanje ili isporuke nekretnina?
Porez na promet nekretnina — obračunava se i plaća na stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća PDV. Porez na dodanu vrijednost (PDV) — obračunavaju i plaćaju porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a kad isporučuju, daruju, ili na neki drugi način... Više
Porez na promet nekretnina
U nastavku možete pronaći sva važnija pitanja o Porezu na promet nekretnina. Na što se plaća porez na promet nekretnina? Na svako stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj na koje se ne plaća PDV. PDV se obračunava i plaća kad isporučitelj koji je upisan u registar obveznika PDV-a isporučuje: a)... Više
Sve što trebate znati o Programu poticane stanogradnje
Kao potencijalni kupac stana iz programa POS-a, obratite se općini odnosno gradu. Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih. Prosječna kamata je oko 3,9 posto na rok otplate od 30 + 1 godina počeka bez jamaca. Prvih... Više
Zakon o porezu na promet nekretnina
Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.... Više
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
Ovim se Zakonom uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja i obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja drugih ciljeva određenih posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja,... Više
Zakon o prostornom uređenju
Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta... Više
Zakon o gradnji

Zakon o gradnji

Zakoni 22. svibnja 2017. 0

Ovim se Zakonom uređuje projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i... Više